Luk menu

Rejsebestemmelser

Gælder rejser bestilt fra og med 25. april 2023

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark og anvendes af foreningens medlemmer. Bestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer”, som, sammen med anden dansk lovgivning, regulerer købet af rejsen og eventuelle krav, der måtte blive rejst mod rejsearrangøren. Bestemmelserne gælder for den kombination af rejseydelser, der betegnes en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302. Rejsen er omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Det indebærer bl.a., at Højmark Rejser er ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse. Højmark Rejser har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den går konkurs eller bliver insolvent. Denne sikring sker via Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby. Medlem nr. 1226.

For rejsen gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser. Det med kursiv fremhævede er Højmark Rejsers afvigelser fra Rejsearrangører i Danmarks almindelige bestemmelser.

Højmark Rejser formidler skiferie på vegne af SkiTravelGroup AG på følgende nedenstående betingelser.

Pkt. 1 -Køb af rejsen

Købet af rejsen og dermed oplysningerne og vilkårene for denne, er bindende for rejsearrangøren og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de anførte informationer og vilkår for rejsen; herunder disse almindelige bestemmelser for køb og deltagelse i pakkerejser samt rejsearrangørens informationer om rejsen.

Rejsearrangøren skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, sundhedskortet ikke dækker. Den rejsende anbefales at tegne en rejseforsikring samt at sikre sig, at forsikringen har den nødvendige dækning. For salg af rejseforsikringer modtager rejsearrangøren typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt salgspersonalet for yderligere information om rejseforsikringer.

Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen fremvise en erklæring fra deres forældre eller værge om, at de har tilladelse til rejsen. Du kan finde forældre erklæringen her

Det gælder dog ikke, hvis rejsen er købt af en forælder eller værge.

Det navn, som står, angivet først på rejsedokumentet eller er angivet som betaler af rejsen, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra rejsearrangøren angående rejsen, vil ske til denne person.

Den rejsende er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i rejsedokumentet og øvrige informationer med det samme. Det påhviler den rejsende at gøre opmærksom på eventuelle fejl så hurtigt som muligt. Ændring kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling.

Navne på rejsedokumentet skal altid stemme overens med passet og skal altid indeholde minimum første fornavn samt sidste efternavn.

Da eventuelle meddelelser om rejsen fortrinsvis sendes pr. SMS eller e-mail, er det yderst vigtigt, at disse oplysninger fremgår af bestillingen og opdateres om nødvendigt.

Pkt. 2 – Rejsens Pris m.v.

Rejsens pris omfatter -hvor intet andet er anført – transport til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, evt. moms, indkvartering i delt dobbeltværelse på hotel eller lejlighed samt evt. forplejning i henhold til udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet.

Lokale turistskatter er ikke omfattet af rejsens pris og betales direkte til hotellet.

På destinationen kan der forekomme opkrævning af depositum, lokale gebyrer, slutrengøring, entreer og afgifter som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse Prisen på markedsførte rejser kan løbende blive op-eller nedjusteret alt afhængig af udbud og efterspørgslen på ferierejser.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, medmindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til pkt. 7.

Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til spa, fitness er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må forventes, at der på visse hoteller opkræves leje for, safety box, adgang til internet m.v.

Rejselængden regnes fra og med afrejsedag til og med hjemkomstdag. Det gælder også, når en rejse starter om aftenen og/eller slutter om morgenen. Den angivne rejselængde omfatter derfor ikke altid hele dage.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes rejsebevis. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

Pkt. 3 – Betaling, prisændringer m.v.

For rejser i vinterperioden fra 1.11-30.4 udgør depositum kr. 1.700 pr. rejsende samt evt. afbestillingsforsikring. For rejser i sommerperioden fra 1.5-30.10 udgør depositum kr. 1.000 pr. rejsende samt evt. afbestillings-forsikring.

Ved rejser med rutefly udgør depositum kr. 1.700 pr. rejsende samt flybillettens pris.

Hvis ikke andet er angivet, så skal depositum og evt. afbestillingsforsikring betales senest 7 dage efter bestilling af rejsen.

Betaling af restbeløbet for rejser skal være rejsearrangøren i hænde senest 60 dage før afrejse.

Ved bestilling senere end 60 dage før afrejsedag skal hele rejsens pris være rejsearrangøren i hænde senest 3 dage efter bestilling.

Ved bestilling senere end 3 dage før afrejse skal hele rejsens pris betales straks, medmindre andet er aftalt.

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsearrangøren ret til at annullere rejsen uden forudgående varsel.

Betaling sker via det link der er påført rejsebeviset via Visa, Mastercard eller ved overførelse fra webbank via FI kode påført billetten.

Ved betaling fra udlandet overføres til SkiTravelGroup AG SWIFT nr. SPNODK22, IBAN DK4498738730036354. A Alle priser er oplyst i DKK.

Rejsearrangøren forbeholder sig ret til, inden afrejsedag, at foretage sådanne prisændringer i den aftalte pris, som er en direkte følge af ændringer i

1) transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser),
2) skatter, afgifter eller gebyrer pålagt af tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen (f.eks. passager-, lufthavns-, start-eller landingsafgifter) eller
3) valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse.

Det gælder, selv om rejsen er slutbetalt.

Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter annulleringen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsearrangøren umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. I modsat fald betragtes den rejsende at have accepteret prisforhøjelsen.

Dersom brændstofpriser, skatter eller afgifter m.v., som pålægges rejsearrangøren direkte jf. ovenfor, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsearrangøren forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling. Rejsearrangøren skal efter anmodning fra den rejsende fremlægge dokumentation for disse omkostninger.

Kunden skal på en klar og forståelig måde underrettes om eventuelle prisforhøjelser samt om begrundelsen herfor og beregningen heraf snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse. Det skal ske ved mail, skriftlig meddelelse eller andet såkaldt varigt medium til den ved købet af rejsen eller senere af den rejsende oplyste adresse/e-mail adresse.

Prisændringer foretages efter nedenstående principper/regneeksempler:

Rejsens oprindelige pris:
Eks. kr. 5.000 pr rejsende

Beregning

Rejsens nye pris inkl. tillæg ****:

Ændring:
Forhøjet flybrændstofpris pr. rejsende:
Kr. 300*

Kr. 5.000 + kr. 300Kr. 5.300
Ændring:
Forhøjede skatter, afgifter eller gebyrer pr. rejsende:
Kr. 100**
Kr. 5.000 + kr. 100Kr. 5.100
Ændring:
Ændret valutakurs pr. rejsende:
Kr. 200***
Kr. 5.000 + kr. 200Kr. 5.200

* Beregning: Aktuel pris på flybrændstof pr. rejsende fratrukket oprindelig flybrændstofpris pr. rejsende

** Beregning: Indførelse af ny afgift mv. – eks. passagerafgift på kr. 100.

*** Beregning: Aktuel kurs for den del af rejsen, der afregnes i anden valuta end DKK, i forhold til kursen på aftaleindgåelsen/beregningstidspunktet for den pågældende del af rejsen: Eks. valutakursstigning på 20% på 1/5 af rejsens ydelser, svarende til prisstigning på 4%. Valutaen vil fremgå af billetten/deltagerbeviset.

**** Tilsvarende principper gælder ved nedsættelser eller bortfald af de pågældende priselementer, hvor prisen på rejsen nedsættes tilsvarende.”

Pkt. 4 – ændring og afbestilling inden afrejse

A. På rejsearrangørens foranledning
Rejsearrangøren har ret til at ændre i rejsen, som sædvanligvis må betegnes som bagatelagtige; f.eks. ændring af flyselskab, mindre ændring af tidstabel.

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse derimod er nødsaget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rejsende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning.

Rejsearrangøren skal uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende klart, forståeligt og tydeligt om, hvilke ændringer der foreslås, og om betydningen for pakkerejsens pris. Derudover skal der gives den rejsende en rimelig frist for den rejsendes underretning til rejsearrangøren om sin beslutning samt, at manglende underretning af rejsearrangøren inden den angivne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringen.

Derudover kan arrangøren eventuelt give den rejsende et tilbud om en erstatnings-pakkerejse. Hvis den rejsende accepterer de foreslåede ændringer eller accepterer at deltage i en erstatningspakkerejse og dette medfører, at erstatningspakkerejsen får en lavere kvalitet eller værdi, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen.

Hvis den rejsende vælger at hæve aftalen, har den rejsende krav på, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen, at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen

Herudover kan den rejsende, efter omstændighederne, have krav på erstatning for eventuelle økonomiske tab, medmindre det skyldes kundens egen forhold eller uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder uden for rejsearrangørens kontrol, jf. nedenfor.

Rejsearrangøren kan opsige aftalen om en pakkerejse, hvis antallet af personer, der har tilmeldt sig pakkerejsen, er lavere end [det minimum, der er anført i aftalen]. Rejsearrangøren skal underrette den rejsende om opsigelsen inden den frist, der er anført i aftalen, dog ikke senere end

1) 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,
2) 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller
3) 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

Rejsearrangøren kan derudover opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

I sådanne tilfælde har den rejsende krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen. Det gælder dog ikke en evt. præmie for afbestillingsforsikring, da denne dækning er en særskilt aftale, der allerede træder i kraft ved købet af pakkerejsen, jf. nedenfor under pkt. C.

Den rejsende har ligeledes ikke krav på erstatning.

Vil kunden gøre krav gældende grundet ændringen, skal kunden give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, kan det have indflydelse på behandlingen af kravet.

B. Ændringer og afbestilling på kundens foranledning

1) Ændringer

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsearrangøren bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senest 14 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 500 pr. person.

Ændringer i evt. tilkøb som skileje, skiskole, liftkort kan ikke ændres og annulleres 14 dage før afrejse.

Hvis den rejsende ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på købstidspunktet opkræves hos eller refunderes til kunden.

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen således, at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.

2) Afbestilling

2a)

Kunden har ret til inden afrejse at afbestille rejsen. Rejsearrangøren kan i sådanne tilfælde kræve et rimeligt, standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, dog minimum det erlagte depositum. Kunden skal orienteres om sådanne vilkår både inden og ved rejseaftalens indgåelse.

• Ved afbestilling senest 60 dage før afrejsedagen mister den rejsende det opkrævede depositum samt evt. afbestillingsforsikring.
• Sker afbestilling senere end 60 dage før afrejsedagen og senest 14 dage før det i rejsedokumenterne anførte afgangstidspunkt, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 50% af rejsens totale pris samt indbetalt depositum.
• Sker afbestilling senere end 14 dage før afrejsen, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 100% af rejsens totalpris i afbestillingsgebyr. Her er det ikke muligt at fratrække del-elementer af rejsen eks. (eks. liftort, skiskole, skileje).

Den rejsende kan på anmodning få en begrundelse for afbestillingsgebyrets størrelse.

Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Se tillige pkt. 7. om den rejsendes pligter og ansvar.

2b) Den rejsende kan desuden afbestille en rejse inden rejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen, eller i umiddelbar nærhed heraf, inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse, indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

Hvis Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Desuden vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

I tilfælde af afbestilling har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Det gælder dog ikke en evt. præmie for afbestillingsforsikring, da denne dækning er en særskilt aftale, der allerede træder i kraft ved købet af pakkerejsen, jf. nedenfor under pkt. C.

Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af rejsen.

2c)

Hvis en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.

Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

3) Overdragelse af rejsen

Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis den rejsende har underrettet arrangøren om overdragelsen i rimelig tid og senest 7 dage inden rejsens begyndelse. Det gælder dog ikke, hvis overdragelse ikke accepteres af de samarbejdende ruteflyselskaber og hoteller.

Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter begge for betalingen af eventuelle udestående beløb og for eventuelle rimelige og dokumenterbare omkostninger, som følger af overdragelsen.

Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

3a) Afbestillingsforsikring og rejseforsikring

Vi opfordrer samtlige rejsende til at tegne en afbestilling og rejseforsikring. Vilkår for rejseforsikring og afbestillingsforsikring kan ses på www.hojmark.dk Afbestillingsforsikring skal altid tilkøbes sammen med bestilling af rejsen og kan ikke tilkøbes når der er indbetalt depositum.

Rejsearrangøren formidler forsikringer for forsikringsselskabet Gouda. For alle rejsende til Italien er det lovpligtig for alle skiløbere at have en ansvarsforsikring. Denne kan du enten have i din indboforsikring eller via din rejseforsikring. Det er den rejsendes eget ansvar at sikre at forsikringen er tegnet inden afrejse til Italien. Hjemmeboende børn hører under forældrenes forsikring.

Pkt. 5 -Rejsearrangørens pligter og ansvar efter afrejse

5.1 Overdragelse af pakkerejsen

Rejsearrangøren er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet. Arrangørens forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger i rejsebureauets udbudsmateriale og på hjemmesiden er bindende for rejsebureauet. Rejsearrangøren kan dog ændre oplysningerne i udbudsmaterialet og på hjemmesiden inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne. Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i udbudsmaterialet og på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsedokumentet eller på anden måde klart kan dokumenteres.

Pkt. 5.1 Mangler ved pakkerejsen

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem udbudsmaterialet, hjemmesiden eller særlige aftaler med rejsearrangøren er angivet på rejsedokumentet, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsearrangøren har ret til ansvarsfrit at aflyse programførte udflugter, hvis der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr-og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse eller støj fra omgivelser eller andre personer, ikke betragtes som en mangel ved rejsen.

Rejsearrangøren yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsearrangøren sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer og hjemmesider.

Vil den rejsende påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal den rejsende give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at den rejsende har konstateret manglen.

Hvis de lokale sundhedsmyndigheder træffer beslutning om, at den rejsende grundet sygdom, epidemi e. lign. på rejsemålet skal forblive på sit værelse eller på hotellet under dele af ferieopholdet, betragtes dette ikke som en mangel, som rejsearrangøren skal kompensere eller er erstatningsansvarlig for. Det gælder, uanset om sundhedsmyndighedernes påbud skyldes de rejsendes eller andres forhold.

Ligeledes er rejsearrangøren ikke ansvarlig for eventuelle meromkostninger til forlænget indkvartering samt evt. forplejning eller for efterfølgende hjemrejse, hvis denne ligger efter det i rejseaftalen fastsatte, hvis de lokale sundhedsmyndigheders retningslinjer har nødvendiggjort dette.

Rejsearrangøren er dog forpligtet til i denne situation at yde den rejsende den fornødne service og praktiske bistand.

5.1.1. Afhjælpning

Er pakkerejsen mangelfuld, kan den rejsende kræve, at rejsearrangøren afhjælper manglen, medmindre dette er umuligt eller vil påføre rejsearrangøren uforholdsmæssige omkostninger under hensyn til manglens omfang og de berørte rejseydelsers værdi.

Kan den rejsende kræve afhjælpning, og afhjælper rejsearrangøren ikke manglen inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende selv afhjælpe manglen og kræve nødvendige udgifter til afhjælpningen refunderet. Den rejsende kan undlade at fastsætte en frist, hvis rejsearrangøren nægter at afhjælpe manglen, eller hvis øjeblikkelig afhjælpning er påkrævet.

Kan afhjælpning ikke kræves af de ovenfor anførte årsager, har den rejsende ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen eller efter omstændighederne erstatning for direkte og henførbare, økonomiske tab.

5.1.2. Alternative rejseydelser

Kan en væsentlig del af de aftalte rejseydelser ikke leveres, skal rejsearrangøren uden udgifter for den rejsende tilbyde denne alternative rejseydelser af en så vidt muligt tilsvarende eller højere kvalitet end aftalt, hvis sådanne indgår i rejsearrangørens sortiment.

Hvis de tilbudte alternative rejseydelser medfører, at pakkerejsen er af en lavere kvalitet end aftalt, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen, medmindre manglen skyldes den rejsendes egne forhold.

Den rejsende kan kun afslå de tilbudte alternative rejseydelser, hvis de ikke udgør en tilsvarende ydelse i forhold til aftalen eller det tilbudte forholdsmæssige afslag er utilstrækkeligt.

Kan rejsearrangøren ikke tilbyde alternative rejseydelser, eller afviser den rejsende de tilbudte rejseydelser grundet for lav kvalitet, kan den rejsende kræve et forholdsmæssigt afslag og efter omstændighederne erstatning for direkte økonomisk tab.

5.1.3. Hæveadgang

Hvis der foreligger væsentlige mangler, og pakkerejsen omfatter passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.

Påvirker en mangel pakkerejsen væsentligt, og har rejsearrangøren ikke afhjulpet den inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende hæve aftalen om pakkerejsen.

Hæver den rejsende aftalen, skal rejsearrangøren tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen har haft for kunden. Hæver den rejsende aftalen, og omfatter pakkerejsen passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.

Den rejsende har krav på erstatning fra rejsearrangøren for ethvert økonomisk tab, som den rejsende lider som følge af en mangel, medmindre manglen skyldes,

1) den rejsendes egne forhold,
2) en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig eller
3) uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Har manglen forvoldt den rejsende væsentlig ulempe, kan der tilkomme den rejsende en godtgørelse, medmindre manglen skyldes en af det ovenfor anførte forhold.

5.1.4. Internationale konventioner

Er forpligtelsen til at betale erstatning for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, begrænset af internationale konventioner, der er bindende for EU, finder de samme begrænsninger anvendelse på rejsearrangørens ansvar.

Er ansvaret for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, ikke begrænset i internationale konventioner, kan den erstatning, som en rejsearrangør skal betale efter disse regler, begrænses i aftalen om pakkerejsen. Erstatningen kan dog ikke begrænses til mindre end tre gange pakkerejsens samlede pris.

Der kan dog ikke foretages en begrænsning i erstatningen for personskade og skade, som er forvoldt forsætligt eller uagtsomt

Den erstatning, som rejsearrangøren er forpligtet til at betale efter disse regler, begrænses i overensstemmelse med Warszawakonventionen af 1929 angående indførelse af visse ensartede regler om international luftbefordring i tilfælde, hvor denne gælder for tjenesteyderens ansvar for den mangelfulde del af pakkerejsen.

Ret til erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter denne lov har ikke betydning for den rejsendes rettigheder efter EU-forordninger om passagerrettigheder (Forordning 261/2004) og erstatningsansvar ved passagertransport og efter internationale konventioner.

Har den rejsende opnået erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter sådanne forordninger og internationale konventioner, fratrækkes det modtagne beløb erstatningen eller det forholdsmæssige afslag, som gives efter pakkerejseloven.

Alle ankomsttider, der er angivet i udbudsmaterialet, på hjemmesiden og i rejsedokumentet m.v., skal betragtes som forventede. Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab og gener, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Pkt. 6 -Luftfartsselskabets ansvar

6.1. Ved død eller personskade

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97, som ændret ved forordning 889/02, ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Luftfartsselskaberne er dog ikke erstatningsansvarlige for beløb, der overstiger 113.000 SDR (Special Drawing Rights), hvis selskabet kan bevise, at skaden ikke skyldes forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra befordreren eller dennes ansattes eller dennes agenters side, eller skaden alene skyldes forsætlig eller uagtsom handling fra tredjemands side. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar, såfremt den dræbte eller tilskadekomne passager forsætligt eller uagtsomt har forårsaget skaden.

I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 16.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

6.2. Gods

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsearrangøren.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed rejsearrangørens erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset til 1.131 SDR (Special Drawing Rights). Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

6.3. Forsinkelse

For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passager-rettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til rejsearrangøren.

Pkt. 7 -Den rejsendes pligter og ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsearrangøren eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grove eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, så videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han/hun forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsearrangøren, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v. Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign. Eks. skikælder, bagageopbevaring.

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum, indrejsetilladelse og eventuelle vaccinationer. Det påhviler desuden den rejsende at orientere sig om eventuelle indrejseformaliteter eller sundhedsformaliteter forud for eller under selve rejsen.

Det bemærkes, at information om sundhedsmæssige foranstaltninger og indrejsekrav ikke er en integreret del af pakkerejsen, hvorfor rejsearrangøren ikke er ansvarlig i tilfælde af, at den rejsende ikke opfylder sådanne krav.

Oplysninger udover hvad der er givet af rejsearrangøren, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere skal kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsearrangøren kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende.

Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes, mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas m.v., med mindre manglen skyldes dokumenterbar fejlinformation fra rejsearrangøren.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende. under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Den rejsende skal holde sig orienteret hos rejsearrangørens lokale repræsentant eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt.

Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsearrangøren er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in mv.

Hvis den rejsende ønsker at afbryde rejsen før tid og rejse hjem på egen hånd, uden forudgående aftale med rejsearrangøren herom, og uden at rejsearrangørens forhold med rette har givet anledning hertil, påhviler det den rejsende selv at afholde udgifterne til hjemrejsen. Der ydes ikke godtgørelse for evt. ubenyttede dele af rejsen og opholdet på rejsemålet.

Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly-eller bustransport. Det bemærkes, at gravide i visse tilfælde ikke må være passager i et fly. Det påhviler derfor den rejsende at orientere sig om luftfartsselskabernes regler, idet disse har forskellige regler for, hvornår en gravid må flyve og i hvilke tilfælde, der skal medbringes en lægeerklæring.

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter kaptajnens eller chaufførens skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

Pkt 8. Rejsearrangørens bistand

Er en rejsende i vanskeligheder under rejsen, skal rejsearrangøren yde passende bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og ved at bistå den rejsende med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer.

Skyldes vanskelighederne den rejsendes forsætlige eller uagtsomme adfærd, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand. Gebyret må ikke overstige rejse-arrangørens reelle omkostninger.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (administration, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan rejsearrangøren opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

Pkt. 9 -Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal med henblik på eventuel afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejsearrangørens personale på rejsemålet snarest muligt efter, at den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf kan have indflydelse på behandlingen af kravet. Dette gælder dog ikke, hvis rejsearrangøren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Ved reklamation over for rejsearrangørens personale opfordres den rejsende til at få dokumentation herfor med henblik på eventuel efterfølgende behandling af reklamationen.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, bør fremsættes skriftligt til rejsearrangøren snarest muligt og senest 4 uger efter rejsens afslutning men henblik på en hurtig behandling af sagen. Reklamationer fremsendes til ski@hojmark.dk

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om en pakkerejse, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf: 45461100, hvis afgørelse rejsearrangøren som udgangspunkt er forpligtet til at følge. Er der alene tale om en flybillet, og handler sagen om forsinkelse eller annullering, kan sagen indsendes til Trafikstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, Tlf.: 72218800. For øvrige reklamationer i forbindelse med køb af en eks. flybillet, henvises til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf.: 4171 5000.

Et alternativ til at indsende en reklamation direkte til Pakkerejse-Ankenævnet er at sende reklamationen via Onlineplatformen. Onlineplatformen er en fælles indgangsportal i EU for forbrugere og erhvervsdrivende, som ønsker at bilægge tvister, der er opstået i forbindelse med salg via nettet.

Platformen identificerer den kompetente klageinstans og overfører reklamationen til Pakkerejse-Ankenævnet f.s.v.a. pakkerejser eller til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen f.s.v.a. rene flybilletter eller indkvartering. Onlineplatformens hjemmeside hedder http://ec.europa.eu/odr.

Endelig kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

Det påhviler kunderne at gemme alle relevante oplysninger og information i forbindelse med rejsen til brug for en eventuel reklamation over for rejsearrangøren.

Rejsearrangøren tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer. Rejsearrangøren er dog forpligtet til at betale erstatning til en rejsende, der lider tab som følge af fejl, der skyldes tekniske mangler i rejsearrangørens bestillingssystem, medmindre fejlen skyldes den rejsende selv eller uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Pkt. 10 -Aktiviteter og arrangementer på rejsemålet

Rejsearrangøren kan ikke holdes ansvarlig for eks. lukning af dele af et skiområde som følge af for lidt eller for meget sne. Lavinefare, blæst eller lignende. Alt færdsel og deltagelse i arrangementer sker altid på eget ansvar. Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for restriktioner på restauranter, butikker, afterski grundet lokale myndigheders tiltag.

11. Værneting og lovvalg:

Værelserne/lejligheden kan forventes at være til rådighed efter kl. 15.00 på ankomstdagen. Den rejsende bedes typisk forlade værelset/lejligheden inden kl. 10.00 på afrejsedagen.

På enkelte hoteller/resorts kan der forekomme uensartede værelser, hvilket ikke berettiger til refusion. På mange indkvarteringer tilbydes der gratis WI-FI – vær dog opmærksom på at forbindelsen ofte kan være ustabil. Svingende kvalitet i internetforbindelse giver ikke anledning til refusion.

Hvis den rejsende har booket et værelse med opredninger og disse ikke anvendes har hotellet eller rejsearrangøren ret til at ændre værelsestypen inden ankomst. Har du fx bestilt et dobbeltværelse med 1 opredning og I kun er 2 personer på billetten forbeholder arrangøren sig ret til at ændre til et dobbeltværelse uden opredninger. Dette sker uden varsel. Ønsker den rejsende at råde over opredninger skal der betales for disse.

Helpension (1/1) starter med aftensmad på ankomstdagen og slutter med frokost på afrejsedagen fra rejsemålet.
Halvpension (1/2) starter med aftensmad på ankomstdagen og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra rejsemålet. Dette vil altid fremgå af billetten.
Kvartpension (1/4) starter med morgenmad på opholdets andendag og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra rejsemålet.

Flygæster, der flyver om aftenen og ankommer sent, må ikke forvente, at der serveres aftensmad på hotellet.
Busgæster må ikke forvente, at der serveres morgenmad på hotellet på ankomstdag, medmindre det særskilt er bestilt og betalt og fremgår af billetten.

Eventuelle ønsker omkring bestemte lejligheder/hotelværelser, beliggenhed, placering af værelser ved siden af hinanden vil rejsearrangøren altid forsøge at opfylde. Dette kan dog aldrig garanteres.

Pkt. 12 -Fortrolighedspolitik

Der videregives ikke information om kortholder, rejsebestiller og medrejsende til 3. part – medmindre det er nødvendigt for levering af produktet. Skiudlejning, flyselskab, hotel o.lign.

Pkt. 13 -Fremsendelse af serviceinformation

Ved køb af en rejse hos Højmark Rejser, giver du automatisk vores serviceafdeling lov til at sende dig 2-3 mails før din rejse og 3-5 sms’er under din rejse. OBS. Dette gælder ikke nyhedsbreve.

Pkt. 14 -Kontraktindgåelse

SkiTravelGroup AG, Baarerstrasse14,6300 Zug, Schweiz er rejsearrangør af de af Højmark Rejser A/S, Vasevej 37, 6960 Ringkøbing. Telefonnr. 97 325 325. Email: ski@hojmark.dk. CVR nr. 20898909 formidlede rejser og aftalen om rejsen indgås således direkte mellem rejsearrangør og kunde på ovenstående betingelser. Forbehold Der tages forbehold for tastefejl.

Højmark Rejser formidler skiferie på vegne af SkiTravelGroup AG på følgende nedenstående betingelser.

Højmark Rejser er teknisk rejsearrangør og registeret hos Rejsegarantifonden som medlem nr. 1226. Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Højmark Rejser (i det følgende rejsearrangøren) og rejsende (i det følgende den rejsende), som køber en pakkerejse.

Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven. (lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

1. Aftaleindgåelse

1.1 Indgåelsen

En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og rejsearrangøren er indgået og bindende for begge parter, når tilbuddet accepteres af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen udgør en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

Tilbuddet accepteres af den rejsende, når denne foretager betaling på rejsearrangørens hjemmeside. Forinden er den rejsende forpligtet til at læse disse rejsebetingelser på rejsearrangørens hjemmeside og har dermed accepteret betingelserne. Ydermere har den rejsende ved tilkendegivelse i en ”klik af” boks modtaget og accepteret disse rejsebetingelser.

Rejsearrangøren kan ved tydelig tilkendegivelse over for den rejsende bestemme, at aftalen først anses for indgået ved den rejsendes rettidige indbetaling af rejsens pris eller depositum, som angivet i rejsens pris. Den rejsende har forinden modtaget disse almindelige betingelser.

1.2 Rejsedokumenter

Rejsearrangøren fremsender inden eller efter aftales indgåelse uden unødig forsinkelse rejsedokumenterne (eks. et rejsebevis, en ordrebekræftelse, en faktura og/eller en rejseplan) til den rejsende.

Fremsendelse af rejsebevis samt anden korrespondance mellem den rejsende og rejsearrangøren foregår på den e-mail ellertelefonnummer, som den rejsende har oplyst i forbindelse med aftalens indgåelse.

Hvis den rejsende ikke modtager rejsebevis inden 3 dage, skal den rejsende straks kontakte rejsearrangøren.

Den rejsende har pligt til at gennemgå rejsebeviset og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 4.3) og straks reagere overfor rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

2. Pris og betaling

2.1 Pris

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt hos rejsearrangøren.

På destinationen kan der forekomme opkrævning af depositum, lokale gebyrer, slutrengøring, entreer og afgifter som det ikke er mulig at opkræve ved aftalens indgåelse.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes rejsebevis. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

2.2 Betaling

Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har rejsearrangøren ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste efter reglerne i afsnit 6.2, såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglede betaling.

Hvis ikke andet er angivet, så skal depositummet og evt. afbestillingsforsikring betales senest 7 dage efter bestilling af rejsen.
Depositum for rejsen udgør 1.700,- kr. pr. person for en vinterrejse og 1.000,- kr. pr. person for en sommerrejse.

Ved bestilling af pakkerejse med rutefly, udgør depositummet 1700,- + flybillettens pris.

Betaling af restbeløbet skal ske senest 60 dage før afrejse.

Ved bestilling senere end 60 dage før afrejse skal hele rejsens pris indenfor 3 dage. Rejsens pris skal dog altid være slutbetalt før afrejse. Overholde betalingsfristen ikke har rejsearrangøren ret til at annullere rejsen uden varsel.

Betaling sker via det link der er påført rejsebeviset via Visa, Mastercard eller ved overførelse fra netbank via FI kode påført billetten.

Ved betaling fra udlandet overføres til SkiTravelGroup AG SWIFT nr. SPNODK22, IBAN DK4498738730036354.

Alle priser er oplyst i DKK.

3. Afbestillings- og rejseforsikring

Vi opfordrer samtlige af vores gæster til at tegne en afbestilling og rejseforsikring. Vilkår for rejseforsikring og afbestillingsforsikring kan du læse mere om her

Afbestillingsforsikring skal altid tilkøbes sammen med bestilling af rejsen og kan ikke tilkøbes når der er indbetalt depositum.

Rejsearrangøren formidler forsikringer for forsikringsselskabet Gouda.

For alle skiløbere rejsende til Italien er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring. Denne kan du enten have i din indboforsikring eller gennem din rejseforsikring.

Det er den rejsendes eget ansvar at sikre at forsikringen er tegnet inden afrejse til Italien. Hjemmeboende børn hører under forældrenes forsikring.

4. Den rejsendes generelle pligter

4.1 Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter (bl.a. vaccinationer)

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævende vaccinationer.

Rejsearrangøren oplyser ved indgåelse af aftalen den rejsende om pas og visumkrav. Rejearrangøren oplyser desuden om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Den rejsende kan kontakte rejsearrangøren for yderligere information om disse regler.

Rejsearrangørens oplysninger om pas og visumkrav til den rejsende tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har den rejsende ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal den rejsende gøre rejsearrangøren opmærksom herpå, således at den rejsende kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet på www.um.dk og www.ssi.dk

4.2 Bevægelseshæmmede personer

Det vil fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale, hvorvidt rejsen generelt er egnet for bevægelseshæmmede personer. Den rejsende kan desuden før aftalens indgåelse anmode rejsearrangøren om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende giver rejsearrangøren alle nødvendige og relevante oplysninger om den rejsendes behov.

4.3 Navne på rejsedokumenter

Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Bliver den rejsende opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarlig.

4.4 Rettidigt fremmøde

I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende kontakte rejsearrangøren. Ved den rejsendes manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller rejsearrangøren vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og den rejsende vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen for den refunderet.

Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis den rejsende ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Den rejsende kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan den rejsende ikke kun benytte sig af en hjemrejse.

Den rejsende skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Den rejsende er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis den rejsende må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Den rejsende skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst den rejsende individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted af enten rejsearrangøren, repræsentanter for denne eller rejsearrangørens underleverandører.

Den rejsende skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for rejsearrangørens kontrol. Den rejsende kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende overfor rejsearrangøren.

4.5 Ordensbestemmelser

Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

4.6 Manglende efterlevelse

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod rejsearrangøren, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

5. Ændring af den indgåede aftale:

5.1 Overdragelse af pakkerejsen

Den rejsende kan overdrage rejsen til en anden person (navneændring) mod et gebyr på DKK 500,-. Meddelelse om overdragelse skal gives til rejsearrangøren på et varigt minimum senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at den rejsende mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsearrangøren, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår.

I den forbindelse henledes den rejsendes opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt ("non refundable"-billetter).

Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

5.2 Prisændringer

Rejsearrangøren kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i
• prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,
• skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen,
• valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen.

Ved ændringer i rejsens pris underretter rejsearrangøren den rejsende om prisforhøjelser og prisnedsættelser. Underretningen skal ske på et varigt medium og senest 20 dage før afrejse. Prisen kan max. forhøjes med 8% af pakkerejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere end 8% af pakkerejsens pris, vil den rejsende være berettiget til at hæve aftalen.

Ved prisfald som følge af ændringer i ovenstående forhold har den rejsende ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren har i den forbindelse ret til at fradrage omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til den rejsende.

5.3 Den rejsendes ændringer af pakkerejsen

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsearrangøren at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører.

Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Ændringer i evt. tilkøb som skileje, skiskole, liftkort kan ikke ændres og annulleres 7 dage før afrejse.

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

5.4 Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse

5.4.1 Uvæsentlige ændringer

Rejsearrangøren er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

5.4.2 Andre ændringer

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse enten
• foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,
• eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som rejsearrangøren har accepteret at levere,
• eller hæver prisen på rejsen med mere end 8%

har den rejsende følgende rettigheder
• den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,
• eller hvis rejsearrangøren tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrejse.

Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsendes skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af 5.4.2.

Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

6. Aftalens ophør

6.1 Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

6.2 Afbestilling af pakkerejsen

6.2.1 Normale afbestillingsvilkår

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående standardiserede afbestillingsvilkår, medmindre rejsearrangøren inden aftalens indgåelse skriftlige har oplyst, at afbestilling vil ske efter en individuel beregning af afbestillingsgebyret, svarende til pakkerejsen pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter fra salg af de afbestilte rejseydelser.

• Ved afbestilling senest 60 dage før afrejsedagen mister den rejsende det opkrævede depositum samt evt. afbestillingsforsikring.
• Sker afbestilling senere end 60 dage før afrejsedagen og senest 14 dage før det i rejsedokumenterne anførte afgangstidspunkt, har rejsearrangøren ret til at beregne sig DKK 50% af rejsens totale pris samt indbetalt depositum.
• Sker afbestilling senere end 14 dage før afrejsen, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 100% af rejsens totalpris i afbestillingsgebyr. Her er det ikke muligt at fratrække del-elementer af rejsen eks. (eks. liftort, skiskole, skileje).

Den rejsende kan på anmodning få en begrundelse for afbestillingsgebyrets størrelse.

6.2.2 Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv

Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt.

Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2.

For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har den rejsende imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

6.2.3 Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr

Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 6.2.1 og 6.2.2 skal ske senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af pakkerejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.

6.3 Rejsearrangørens opsigelse

6.3.1 Opsigelse på grund af manglende tilslutning

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvor mange antal deltagere, der minimum skal være eller en mindste belægningsprocent, førend rejsen gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan rejsearrangøren ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end
• 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over seks dage,
• 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem to og seks dage, eller
• 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under to dage.

6.3.2 Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Rejsearrangøren kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

7. Mangler og reklamation

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsearrangøren, dennes guide på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.

Hvis rejsearrangørens guide eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for arrangøren.

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsearrangørens medarbejdere og/eller underleverandører på stedet f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

Rejsearrangøren yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på indkvartering, herunder midlertidig afbrydelse af fx varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt ude af drift på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejde. Endelig afskriver rejsearrangøren sig ethvert ansvar for oplysninger, der findes i hotellernes egne brochurer. Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for værdigenstande, der bortkommer fra hotellets deponeringsboks el. lign.

8. Begrænsninger i rejsearrangørens erstatningsansvar

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven

Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til
• Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
• Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
• Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til
• Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
• Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
• Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
• Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte "værdigenstande" erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til
• Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
• Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
• Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
• Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

9. Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende.

Den rejsende kan klage til ski@hojmark.dk

10. Adgang til modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation

Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til rejsearrangøren oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har rejsearrangøren ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

11. Værneting og lovvalg

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til rejsearrangøren eller formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rejsearrangørens e-mail adresse er til brug herfor ski@hojmark.dk

12. Garanti i Rejsegarantifonden

Rejsearrangøren har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos: Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

13. Rejsende under 18 år

Hvis du er under 18 år – og skal rejse med Højmark Rejser, uden dine forældre – skal vi have dine forældres samtykke i form af en underskrift. Du kan finde forældre fuldmagten her.

14. Aktiviteter og arrangementer på rejsemålet

Rejsearrangøren kan ikke holdes ansvarlig for eks. lukning af dele af et skiområde som følge af for lidt eller for meget sne. Lavinefare, blæst eller lignende. Alt færdsel og deltagelse i arrangementer sker altid på eget ansvar.

Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for restriktioner på restauranter, butikker, afterski mv. grundet lokale myndigheders tiltag.

15. Indkvartering

Værelserne/lejligheden kan forventes at være til rådighed efter kl. 15.00 på ankomstdagen. Den rejsende bedes typisk forlade værelset/lejligheden inden kl. 10.00 på afrejsedagen.

På enkelte hoteller/resorts kan der forekomme uensartede værelser, hvilket ikke berettiger til refusion. På mange indkvarteringer tilbydes der gratis WI-FI – vær dog opmærksom på at forbindelsen ofte kan være ustabil. Svingende kvalitet i internetforbindelse giver ikke anledning til refusion.

Hvis den rejsende har booket et værelse med opredninger og disse ikke anvendes har hotellet eller rejsearrangøren ret til at ændre værelsestypen inden ankomst. Har du fx bestilt et dobbeltværelse med 1 opredning og I kun er 2 personer på billetten forbeholder arrangøren sig ret til at ændre til et dobbeltværelse uden opredninger. Dette sker uden varsel. Ønsker den rejsende at råde over opredninger skal der betales for disse.

Helpension (1/1) starter med aftensmad på ankomstdagen og slutter med frokost på afrejsedagen fra rejsemålet. Halvpension (1/2) starter med aftensmad på ankomstdagen og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra rejsemålet. Dette vil altid fremgå af billetten. Kvartpension (1/4) starter med morgenmad på opholdets andendag og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra rejsemålet.

Flygæster, der flyver om aftenen og ankommer sent, må ikke påregne, at der serveres aftensmad på hotellet. Busgæster må ikke påregne, at der serveres morgenmad på hotellet på ankomstdag, medmindre det særskilt er bestilt og betalt og fremgår af billetten.

Eventuelle ønsker omkring bestemte lejligheder/hotelværelser, beliggenhed, placering af værelser ved siden af hinanden vil rejsearrangøren altid forsøge at opfylde. Dette kan dog aldrig garanteres.

16. Fortrolighedspolitik

Der videregives ikke information om kortholder, rejsebestiller og medrejsende til 3. part – medmindre det er nødvendigt for levering af produktet. Skiudlejning, flyselskab, hotel o.lign.

17. Glemte sager

Ved henvendelse beskrives det mistede, hvorefter Højmark Rejser vil iværksætte en eftersøgning. Findes det mistede, sendes det hurtigst muligt pr. efterkrav.

18. Fremsendelse af serviceinformation

Ved køb af en skirejse hos Højmark Rejser, giver du automatisk vores serviceafdeling lov til at sende dig 2-3 mails før din rejse og 3-5 sms’er under din rejse.

Det hele er for at give dig en bedre oplevelse og vise at vi kan levere en SKIFERIE I SÆRKLASSE.

OBS. Dette gælder ikke nyhedsbreve.

19. Kontraktindgåelse

SkiTravelGroup AG, Baarerstrasse14, 6300 Zug, Schweiz er rejsearrangør af de af Højmark Rejser A/S, Vasevej 37, 6960 Ringkøbing.
Telefonnr. 97 325 325. Email: ski@hojmark.dk. CVR nr. 20898909 formidlede rejser og aftalen om rejsen indgås således direkte mellem rejsearrangør og kunde på ovenstående betingelser.

Forbehold
Der tages forbehold for tastefejl